snowyowlwhitecotton:

As-Sau-Taw-Ka (White Horse) - Pawnee

snowyowlwhitecotton:

As-Sau-Taw-Ka (White Horse) - Pawnee

(via texmexqwoc)